اتحادیه صنایع دستی

اخبار و اطلاعیه

جلسه هیئت مدیره

نخستین جلسه هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس در سال 1396 در محل دفتر اتحادیه برگزار گردید. در این جلسه که با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین برگزار شد،مصوباتی مبنی بر پیشنهادات حاضرین در جلسه در خصوص ادامه روند هرچه بهتر فعالیت ها و تصمیم گیری های امور اتحادیه در سال 96 به تصویب رسید.

روابط عمومی اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان فارس 

        @handicraftunion